Контакт телелефон  Централа     02/3087-400


Директор 3087 – 402
   
   
Гастроентерохепатологија 3087 – 479
Дерматовенерологија 3087 – 536
Дигестивна хирургија 3087 – 556
Ендокринологија, дијабетес и метаболични нарушувања 3087 – 489
Интензивна нега и ургентна интерна медицина 3087 – 465
Инфективни болести 3087 – 535
Кардиологија 3087 – 474
Неврологија 3087 – 513
Нефрологија 3087 – 495
Општа и ургентна хирургија 3087 – 558
Ортопедија и трауматологија 3087 – 583
Оториноларингологија 3087 – 614
Офталмологија 3087 – 626
Психијатрија 3087 – 522
Пулмологија и алергологија 3087 – 489
Урологија 3087 – 571
Ургентен центар 3087 – 635
Прием и тријажа 3087 – 641
Радиологија 3087 – 651
Централна биохемиска лабораторија 3087 – 661
Трансфузиологија 3087 – 671
Патологија 3087 – 691
Болничка аптека 3087 – 681
   
   
Логистика 3087 – 405
Финансии 3087 – 406
Правни и општи работи 3087 – 421
ИТ сектор 3087 – 412

 

Мапа