Одделение за прием и тријажа
Раководител д-р Стевче Донев
спец. по медицина на трудот

 

Одделенска мед. сестра: ВМС Бисера Симоновска

ВМС Бисера Симоновска (одделение за прием и тријажа)

Услуги на одделението:

Прием на болни, отворање истории, транспорт на болни до одделенијата на коишто се примени, издавање колички за транспорт на неподвижни болни и водење статистички податоци на стационарни болни, чување на архивски материјали (истории, протоколи, здравствени картони и др.)