email: transfuziologija@bolnica.org.mk

Главна сестра: ДМС Виолета Костовска


Лекарски кадар:

Прим д-р Менде Шурбевски, Специјалист трансфузиолог

На Одделението за трансфузиона медицина се работи следново:

 • Преглед на доброволни дарители на крв, обработка на земената крв со серолошки и имунохематолошки испитувања
 • Тестирање на комлет хемостаза (вклучително одредување INR)
 • Тестирање на фибринолизата – одредување на D-dimeri
 • Тестирање на агрегација на тромбоцити
 • Имунохематолошки тестирања (одредување на крвна група со Rh фактор, одредување на антитела – Coombs-ov test…)
 • Серолошки тестирања (HIV, HBsAg, hcv, sifilis, маркери за хепатит…)
 • Одредување ИНР од капиларна крв
 • Работи и амбуланта во која се лекуваат флеболошки пациенти, трудници и пациенти на кои им е потребна контрола (и одредување) на орална антикоагулантна терапија
 • Одредување на АБ индекс (скрининг на периферната циркулација за одредување на компресивна терапија- еластични чорапи)
 •  Клиничка трансфузиологија- подготовка и следење на пациентите кои што се лекуваат / оперираат во нашата болница
 • Лекување на хронични рани (воглавно ulcus crurus).