email: radiologija@bolnica.org.mk

Раководител: Проф. д-р мед. сци. Билјана Пргова-Велјанова

спец. по радиологија

Главен технолог: Спец. рад. тех. Лила Ландсберг

885088_10200709302045687_1282823648_o

РАДИОЛОШКО ОДДЕЛЕНИЕ

На радиолошкото одделение се вршат следните испитувања:

 1. Класична радиологија
 2. Преглед на уринарен тракт ( ИВУ,  ретроградна урографија, микциона )
 3. Преглед на ГИТ ( прегледите ретко се изведуваат поради недостаток на контрасно сретство- бариумова каша ). Преглед на желудник најчесто се заменува со гастроскопија а и ригографија е заменета со колоноскопија.
 4. Фистулуграфија се прави многу ретко бидејки е заменета со МР фистулуграфија.
 5. КТ
 6. МР
 7. Мамографија
 8. Ехо на дојка
 9. Биопсија на дојка
 10. МР мамографија
 11. Ехо на мускулоскелетен систем
 12. Биопсија водена под КТ
 13. Нефростома водена под УЗ, КТ
 14. Ангиографија
 15. Интервентна радиологија
 16.  Стентирање на каротиди
 17.  Емболизација на  v.portae

НА ОДДЕЛОТ ЗА РАДИОЛОГИЈА ВО  Г.О.Б ‘’ 8 – СЕПТЕМВРИ’’ ПОКРАЈ ДИЈАГНОСТИЧКИТЕ  СЕ ИЗВЕДУВААТ  И БРОЈНИ ВАСКУЛАРНИ И НЕВАСКУЛАРНИ ИНТЕРВЕНТНИ РАДИОЛОШКИ  ПРОЦЕДУРИ :

 • Перкутани УЗ и КТ водени биопсии на цело тело
 • Перкутани нефростоми и дренажи на интраабдоминални и карлични колекции
 • Перкутана билијарна дренажа со и без поставување на стент
 • Перкутана аспирација и склерозација на бубрежни цисти под УЗ или КТ
 • Перкутана РФ аблација на тумори на црн дроб
 • Балон дилатација и стентирање на периферни и централни артерии
 • Емболизација на тумори
 • Трансартеиска хемоемболизација на тумори на црн дроб
 • Перкутани интервенции на вени
 • Ангиографија на сите артерии
Лекарски кадар:

Проф. д-р мед. сци. Билјана Пргова-Велјанова

д-р субспец.Стојковски Златко

д-р Николовска-Чалческа Славица

д-р Божидар Блажевски

д-р Филип Ристески

д-р Магдалена Богучевска

д-р Димитар Вељановски

д-р Маша Костова

д-р Јакимовска Маја

д-р Виолета Толевска

д-р Андреа Нанчева Богоевска

д-р Сандра Дејанова Панев  

 • Проф. д-р мед. сци. Билјана Пргова-Велјанова на 14.09.2015г. успешно јавно ја одбрани докторската теза  МРЦП радиолошки метод во дијагностика на болестите на панкреато-билијарниот систем со што стана Доктор на медицински науки.
 •  Др субспец  Стојковски  Златко на 30.06.2015г. успешно го положи субспецијалистичкиот испит, при што е промовиран во Субспецијалист по гинеколошка и мама радиодијагностика.
 • Во месец Мај во нашата болница се одржа состанок со Министрество за здравство и сите доктори вклучени во скрининг програмата за дојка која за прв пат почна да се изведува во нашата Држава од 7ми април 2015 год.
 • Вработените на радиолошкото одделение се на  континуирана едукација во земјава и во странство, така во 2014год. на едукација беа:
 1. Др Стојковски Златко,  Нинберг, Германија
 2. Др Блажевски Божидар, Нинберг, Германија
 3. Др Јакимовска Маја, Нинберг, Германија
 4. Др Богучевска Магдалена,Мичиген, УСА
 5. Др Ѓорески Александар,во Швајцарија
 6. Технолог Елизабета  Стојновска ,Софија- Бугарија
 7. Технолог Ангела  Петрова – Словенија
 • На едукација во Белград  беа:
 1.   Проф. д-р мед. сци. Билјана Пргова-Велјанова
 2.   Др Костова Маша
 3.   Др  Велјановски Димитар
 4.   Технолог – Емил Наџеновски
 5.   Технолог-  Лидија  Ландзберг
 • На едукација во Охрид
 1. Мед. Техничар  Зорица  Урдаревиќ
 •  Др. Кусакатски Славчо , доајен на нашето Радиолошко одделение во Ноември 2015 год, заминува во пензија.