Email: anestezija.reanimacija@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Татјана Тројиќ
спец.по анестезиологија
(Анестезија,реанимација и интензивно лекување) 

Главен медицински техничар:  ДМТ Силвана Андeвска дипл. Анестетичар

/Silvana-Andevska


Анестезија
 
Раководител:

 

Главна Сестра: Мирјана Стојанова

Мирјана Стојановса (Анестезија, реанимација и интензивно лекување)


Услуги на оддел:

  • Анестезиолошки преглед, проценка и припрема на пациенти за операција и анестезија
  • Се изведуваат сите видови на анестезии со исклучок на специјалностите кои не се застапени во нашата установа (детска хирургија под 4 годишна возраст, неуро и кардиохируршка анестезија)
  • Постоперативно следење на пациенти во хируршка интензивна нега – со интензивен мониторинг и терапија
  • Амбулантски интервенции (колоноскопии, гастроскопии) се изведуваат во анестезија со претходен анестезиолошки преглед и проценка
  • Одредени процедури на РТГ Одделение по потреба се изведуваат со анестезија
  • Работи и амбулантата за терапија на хронична болка
  • Одделот е активно вклучен во решавањето на сите ургентни состојби со реанимациони постапки во кои е потребна нашата соработка на ниво на целата установа, како и стручна придружба при транспорт на витално загрозени пациенти во терцијална здравствена установа

Реанимација и интензивно лекување
Раководител :
(Анестезија, реанимација и интензивно лекување)

Главен медицински техничар:  ДМС Кутриш Мумин

ДМТ Мумин Куртиш (Анестезија, реанимација и интензивно лекување)