Email: nevrologija@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Илија Каранфиловиќ
спец.по неврологија
Илија Каранфиловиќ

Главна сестра: ДМС Ивана Методиеска

 

Лекарски кадар:

м-р д-р Ана Донева
д-р Даниела Ристиќ
д-р Јасна Петреска
д-р Татјана Делева-Стошевска
д-р Васко Бутикоски
д-р Илија Здравков
д-р Марија Перовска
д-р .Петар Атанасов
д-р Сања Џамбазова -Зикова
Услуги на одделение: амбулантни и болнички третман и дијагностички процедури на болни со најразлична патологија од доменот на невролошки заболувања (цереброваскуларни болести, невроимунолошки, СМ и други демиелинизирачки болести на CNS, екстрапрамиди, невромускулни заболувања, епилепсии и др.

  • Невролошка амбуланта

Дијагностички ординации: EEG, EMG, доплер на вратни крвни садови, VEP, SEP, BAEP, Video EEg и полисомнографија.