Email: nevrologija@bolnica.org.mk

Раководител: м-р д-р Ана Донева

Главна сестра: ДМС Ивана Методиеска

 

Лекарски кадар:

 д-р Даниела Ристиќ

д-р Јасна Петреска

д-р Татјана Делева-Стошевска

д-р Васко Бутикоски

д-р Илија Здравков

д-р Марија Перовска

д-р .Петар Атанасов

д-р Сања Џамбазова -Зикова

Услуги на одделение: амбулантни и болнички третман и дијагностички процедури на болни со најразлична патологија од доменот на невролошки заболувања (цереброваскуларни болести, невроимунолошки, СМ и други демиелинизирачки болести на CNS, екстрапрамиди, невромускулни заболувања, епилепсии и др.

  • Невролошка амбуланта

Дијагностички ординации: EEG, EMG, доплер на вратни крвни садови, VEP, SEP, BAEP, Video EEg и полисомнографија.