Раководител: Доц. д-р Јасмин Циривири спец. по ортопедија

Главна сестра: ДМС Македонка Илиевска


 
Дигестивна хирургија

Email: digestivna@bolnica.org.mk

Раководител: Прим. д-р супспец. Ридван Бајрами
 
 
 

Главна сестра: ДМС Весна Каранфилоска


Лекарски кадар:

д-р Гордана Божиновска-Беака

д-р Евгенија Лазова

д-р Еџевит Кадри

д-р Александра Божиновска

д-р Тодор Хаџи-Манчев

На одделот за Дигестивна хирургија се изведуваат следниве хируршки интервенции:

Лапароскопска хирургија

 • Третман на болести на жолчна кеса и билијарен тракт
 • Третман на ингвинални (препонски), феморални, умбиликални и на  останати кили на стомачен ѕид
 • Апендектомија
 • Лапароскопска хирургија на дебело црево
 • Баријатрична хирургија и “sleeve” хириргија за третман на обезност
 • Лапароскопска процедура за отстранување на слезена

Отворени хируршки процедури

 • Хирургија на состојби на жолчна кеса и жолчни патишта (бенигни и малигни состојби)
 • Хирургија на ингвинални (препонски), феморални, умбиликални и на останати кили на стомачен ѕид
 • Оперативно лекување на акутен апендицит
 • Хируршки третман на бенигни и малигни заболувања на желудник
 • Хируршки третмам на бенигни и малигни заболувања на панкреас
 • Хирурргија на тенко црево
 • Хируршко лекување на бенигни и малигни заболувања на дебело црево
 • Оперативно лекување на ехинококова циста и на симплекс цисти на црн дроб како и лекување на малигни заболувања на црн дроб
 • Радиофрекфентна аблација на метастази во црн дроб
 • Хирургија на слезена
 • Хируршко лекување на обезност
 • Хируршко лекување на хемороиди со васкуларни степлери
 • Хирургија на пилонидален синус, анални фисури и фистули
 • Хируршко лекување на мекоткивни инфекции
 • Хируршко лекување на ургентни хируршки состојби

Конзервативен болнички третман на акутни состојби Oд областа на пластична хирургија се нудат следните услуги:

 • Операции од областа на пластична и реконструктивна хирургија
 • Блеферопластика (операции на спуштени очни капаци)
 • Реконструкција на тетиви
 • Oперација на тумори на кожа и пигментни лезии на кожата

 


Општа и ургентна хирургија

email: opsta.urgentna@bolnica.org.mk

Раководител: Др.Ванче Стефановски субспец.по пластичн ахирургија

 Главна сестра: мед.тех.  Наташа Стамболиќ


Одделението за Општа и Ургентна хирургија е формирано со самата трансформација на Воена Болница во ГОБ 8ми септември, во 2010 година. На одделението работат 9 доктори, од кои 2 субсцецијалисти, 5 специјалисти и 2 доктори на специјализација, 10 медицински сестри од кои една со високо образование и една во тек на студии на висока медицинска школа.

Лекарски кадар:

Д-р Газменд Елези, специјалист по општа хирургија, супспецијалист во васкуларна хирургија

Д-р Жарко Спасовски, специјалист по општа хирургија, супспецијалист по абдоминална хирургија

Д-р Арбен Карпузи, специјалист по општа хирургија, супспецијалист по абдоминална хирургија

Д-р Александар Милески, специјалист по општа хирургија

Д-р Сашко Стојаноски, специјалист по општа хирургија, супспецијалист по абдоминална хирургија

Д-р Наташа Карпузи, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија

д-р Дениса Рашиќ-Иваноски, специјалист по општа хирургија

На одделението за општа и ургентна хирургија се обавуваат операции од доменот на општа, абдоминална, торакална и пластична хирургија. Поконкретно, се изведуваат следните хируршки интервенции:

 • репарирање на сите ингвинални, феморални, умбиликални, вентрални и други хернии на абдоминален ѕид
 • холецистектомија, лапароскопска и класична
 • апендектомија
 • хируршки третман на бенигни и малигни заболувања на езофагус и желудник, хијатални, параезофагеални и дијафрагмални хернии, ахалазија, компликации на улкусна болест на желудник и дуоденум, сите бенигни и малигни тумори на горен дигестивен тракт, корозивни стенози
 • хирургија на билијарно стебло, холедохолитијаза, тумори на екстрахепатални жолчни патишта, стенози, деривациони операции, интерни дренажи
 •  
 • хирургија на црн дроб (ехинококови цисти, абсцеси на хепар, местазектомии, wedge ексцизии)
 • спленектомија
 • хирургија на панреас (цисти и псеудоцисти на панкреас, дистални спленопанкреатектомии)
 • хиругија на тенко црево, бенигни и малигни тумори, инвагинации, волвулуси, жолчни калкули во тенко црево, M.Crohn
 • хирургија на дебело црево, сите видови ресекции, субтотални и тотални колектомиии, проктоколектомии со IPAA, за сите бенигни и малигни тумори, улцерозен колит, M.Crohn, долихоколон, дивертикулити и др. Состојби
 • хирургија на бенигни болести на аноректум, фисури, фистули, хемороиди и перианални апсцеси
 • операции на тироидеа, лобектомии, субтотални и тотални тироидектомии
 • туморектомии и радикални мастектомии со дисекција на аксила за малигни заболувања на дојките
 • варикозитети на долен екстремитет со streeping на v.saphena magna
 • дренирање на спонтан и травматски пневмоторакс, хидроторакс и хематоторакс
 • операции на ехинокок, бенигни и малигни тумори на бел дроб
 • хируршко отсранување на бенигни и малигни тумори на кожа, реконструкција со резенки и трансплантати, тенорафии, пигментни лезии на кожа,
 • хируршко лекување на синус пилонидалис, со или без апликација на двокомпонентен фибрински лепак од автологна плазма
 • хируршко отстранување на лузни
 • отапостаза
 • враснат нокт, парцијано и комплетно отстранување на нокт
 • мезотерапија
 • сите ургентни состојби од доменот на општа, абдоминална и торакална хирургија


Ортопедија и трауматологија

email: ortopedija.traumatologija@bolnica.org.mk

Раководител: Д-р Зоран Несторовски спец. по ортопедска хирургија

Главна сестра: ДМС Снежана Савеска


Кратки карактеристики на работата на Одделението за Ортопедија и Трауматологија

 • Одделението располага со 28 болнички кревети , ортопедски кабинет ( амбуланта)  и Ортопедско-Трауматолошка  операциона сала.
 • Лекарски кадар:

На одделението работат  доктори специјалисти по Ортопедија:

д-р, Душко Домазетовски,
д-р Александар Каревски
д-р Весна Аневска
д-р Влатко Костадиновски
д-р Зорица Вангеловска
д-р Мартин Христов
д-р Перица Лазаревски
д-р Ива Шишкова Големеова
 
 • Покрај редовните прегледи и оперативни интервенции,  на Ургентниот центар при ГОБ 8 септември секојдневно  има дежурен Ортопед за прием на итните пациенти.
На одделението за Ортопедија и Трауматологија се извршуваат следните хируршки интервенции:

1.         Хируршки процедури од областа на Ортопедијата :

 • Ендопротетска замена на колк ( хемиартропластика и тотална замена)
 • Ендопротетска замена на колено
 • Ендопротетска замена на колк  со аугментации кај состојби со диспластичен ацетабулум
 • Ендопротетска замена  на рамен зглоб (хемиартропластика и тотална замена)
 • Ревизиони процедури по имплантирана ендопротеза на колк
 • Ревизиони процедури по имплантирана ендопротеза на колено
 • Корективни остеотомии, тенотомии, фасциотомии
 • Надворешна фиксација по методата на Илизаров
 • Дисцектомии

2.       Хируршки процедури од областа на артроскопска хирургија и спортски трауматизам :

 • Дијагностичка артроскопија на колено
 • Артроскопска менисцектомија на колено
 • Артроскопска реконструкција на преден вкрстен лигамент
 • Артроскопска реконструкција на заден вкрстен лигамент
 • Артроскопски процедури за третман на оштетена рскавица на колен зглоб
 • Дијагностичка артроскопија на рамен зглоб
 • Артроскопска стабилизација на рамен зглоб
 • Артроскопска реконструкција на повреди на ротаторната манжетна
 • Артроскопски третман на лезии на тетива на бицепс
 • Артроскопскa акромиопластика на рамен зглоб
 • Артроскопија на скочен зглоб

3.       Хируршки процедури од областа на Трауматологијата

 • Конзервативен третман на фрактури
 • Оперативен третман на фрактури ( интрамедуларна фиксација, фиксација со плочки и шрафови, надворешна фиксација)
 • Стабилизација на фрактури на лумбален и цервикален рбет


 
Урологија

email: urologija@bolnica.org.mk

Раководител: д-р Анте Стефановски спец. по урологија

Главна сестра: ДМС Маја Стојановиќ


Лекарски кадар:

д-р Игор Минев
д-р Тони Крстев
проф. д-р Јован Ивчев
д-р Ивица Стојановски
д-р Дарко Марковски
д-р Лазар Илиевски
д-р  Нерхим Туфекчиоски
д-р Арменд Изаири  

Услуги на одделение: На одделението за урологија се изведуваат следните операции:

 • отворени операции на бубрег (поради бенигни и малигни тумори на бубрег и пиелон) – каменчиња во бубрег и пиелон, афункција на бубрег
 • отворени операции на уретер (поради калкулус и туморозни творби на уретер)
 • отворени операции на мочен меур (поради калкулус и туморозни промени, дивертикулуми, фистули итн.)
 • операции на тестис и пенис поради туморозни творби, ретенција на тестис
 • отворени операции на простата
 • ендоскопски операции (уретеролитотрипсија, цистолитотрипсија, трансуретрални ресекции на тумори во мочниот меур, трансуретрална ресекција на простата)
 • пласирање на сонди (поради калкулуси, блокада на работата на бубрезите)