email: apteka@bolnica.org.mk

Раководител: дипл. фарм. спец. Тања Миленкоска
Тања Миленкоска -спец

 Главен фармацевтски техничар во аптекаЗаковски Станка

Станка Заковски (Аптека)

Болничка аптека со одделение за изработка на магистрални препарати и инсулински пункт

Услуги:

  • - планирање и набавка на квалитетни, сигурни и ефикасни лекови, помошни лековити средства и медицински помагала
  • - Контрола врз приемот и издавањето на лекови од болнича аптека
  • - давање информации за лекови и медицински производи на останатите здравствени работници
  • - учествува во изборот на терапијата, го следи ефектот од пропишаната терапија во смисла превенција од несакани интеракции и други медицински   грешки

 

Одделение за прием на медицински потреошен материјал, медицински помагала и инструменти

услуги:

  • - врши координација и контрола на работата во одделението за планирање и прием
  • - врши планирње на годишни и месечни потреби за потрошен санитетски материјал, реагенси, хемикалии, РТГ материјали и средства за дезинфекција
  • - врши контрола врз приемот и сместувањето на потрошните санитетски средства
  • - ја контролира работата во одделот за прием и издавање на потрошен санитетски материјал