СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 2016

 

32-124/10/2017

Апарати и опрема за ОРЛ, Неврологија и Пулмологија

32-124/10/2017

Апарати и опрема за ОРЛ, Неврологија и Пулмологија

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-139/6/2017

Облека за медицински персонал

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)


32-95/8/2017

Потрошен материјал за хигиена (филцови, мопови, концентрати)

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

325-106/10/2016

Медицинска опрема – Артроскопски столб и инструменти за колена и хирургија на скочен зглоб

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

32-138/8/2017

Средства з аперење алишта и миење садови

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-67/11/2016

Лекови

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-104/8/2016

Аномалоскоп за дијагностика на слепило на бои и хируршки инструменти
за офталмологија

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-85/11/2016

Набавка и монтажа на опрема за централна
стерилизација

32-95/8/2017

Потрошенматеријалзахигиена (филцови, мопови, концентрати)

32-138/8/2017

Средствазаперењеалишта и миењесадови

32-138/8/2017

Средствазаперењеалишта и миењесадови

325-106/10/2016

МедицинскаопремаАртроскопски столб и инструменти за колена
и хирургија на скочен зглоб

32-138/8/2017

Средствазаперењеалишта и миење садови

32-138/8/2017

Средствазаперењеалишта и миење садови

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

32-133/8/2016

Медицински средствазавоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-133/8/2016

Медицински средства – завоен матерјал, ЕКГ хартија и друг материјал

32-67/11/2016

Лекови

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-128/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (игли, шприцеви, ракавици)

32-133/8/2016

Медицинскисредства – завоенматерјал, ЕКГ хартија и другматеријал

32-133/8/2016

Медицинскисредства – завоенматерјал, ЕКГ хартија и другматеријал

32-133/8/2016

Медицинскисредствазавоенматерјал, ЕКГ хартија и другматеријал

32-104/8/2016

Аномалоскоп за дијагностика на слепило на бои и хируршки инструменти за офталмологија

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-85/11/2016

Набавка и монтажа на опрема за централна стерилизација

32-134/6/2016

Природен гас

32-90/12/2016

Mедицински средства – степлери, клипсери, трокари и друг хируршки потрошен материјал

32-85/11/2016

Набавка и монтажа на опрема за централна стерилизација

32-108/8/2016

Интраокуларни леќи за фако метода

32-129/2/2016

Медицински средства – потрошен медицински материјал за хемодијализа

32-140/2/2016

ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ БЛОК И ХИДРОФОРСКА ПОДСТАНИЦА

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-140/2/2016

ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ БЛОК И ХИДРОФОРСКА ПОДСТАНИЦА

32-140/2/2016

ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ НА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ БЛОК И ХИДРОФОРСКА ПОДСТАНИЦА

32-90/12/2016

Mедицински средства – степлери, клипсери, трокари и друг хируршки потрошен материјал


32-90/12/2016

Mедицински средства – степлери, клипсери, трокари и друг хируршки потрошен материјал

32-110/8/2016

Медицински средства – реагенси за апарат Immulite 2000xpi

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-145/2/2016

Медицински средства – потрошен материјал (конектор катетер)

32-135/2/2016

Услуги за одржување и изведба на завршни работи (санација, демонтажа, набавка, транспорт, монтажа на сите материјали и елементи на кровна конструкција на зграда).

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-126/2/2016

Медицински средства – тестови за гасен анализатор ГЕМ 3000

32-86/8/2016

Снабдување со електрична енергија

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-123/2/2016

Молерофарбарски и ѕидарски услуги

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-96/8/2016

Леб, бели пецива и колачи свежи

32-102/6/2016

Медицински средства – Реагенси за апарат ARCHITECT c4000 или еквивалент

32-116/6/2016

Свежо овошје и зеленчук

32-103/6/2016

Mедицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT i1000 или еквивалент

32-129/2/2016

Медицински средства – потрошен медицински материјал за хемодијализа

32-111/2/2016

Mедицински средства – РТГ потрошен материјал (фиксир и развивач)

32-67/11/2016

Лекови

32-98/8/2016

Прехранбени производи

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-66/14/2016

Медицински средства – конци хируршки

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-66/14/2016

Медицински средства – конци хируршки

32-99/6/2016

Месо и сувомеснати производи

32-99/6/2016

Месо и сувомеснати производи

32-97/8/2016

Млеко и млечни производи

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-99/6/2016

Месо и сувомеснати производи

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-66/14/2016

Медицински средства – конци хируршки

32-67/11/2016

Лекови

32-94/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (лепенки, гази, катетри)

32-105/6/2016

Медицинска опрема – Секвенца за трактографија за Магнетна резонанца

32-67/11/2016

Лекови

32-52/8/2016

Медицински средства – дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

32-113/4/2016

Услуги за собирање и транспорт на медицински отпад

32-100/2/2016

Медицински средства – завоен материјал и мат. од пластика

32-100/2/2016

Медицински средства – завоен материјал и мат. од пластика

32-67/11/2016

Лекови

32-67/11/2016

Лекови

32-67/11/2016

Лекови

32-92/8/2016

Медицински средства – Реагенси и потрошен материјал за модулот за одредување на електролити за Dimension RxL Max и потрошен материјал за коагулометар Xprecia Stride


32-67/11/2016

Лекови

32-100/2/2016

Медицински средства – завоен материјал и мат. од пластика

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-69/6/2016

Медицински средства – Имунофлуоресцентни тестови за изработка на пнеумослајд и тестови за гасен анализатор ГЕМ 3000

32-52/8/2016

Медицински средства – дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

32-52/8/2016

Медицински средства – дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

32-100/2/2016

Медицински средства – завоен материјал и мат. од пластика

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-43/12/2016

РТГ филмови , контрасти и потрошен материјал за оделение за радиологија.

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-27/6/2016

Инструменти за очна хирургија

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-76/2/2016

Медицински средства – Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-89/6/2016

Mедицински средства потрошен материјал за КТ

32-83/2/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-56/10/2016

Реагенси,хемикалии и лабараториски прибор

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-88/2/2016

Услуги за осигурување

32-83/2/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-83/2/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-43/12/2016

РТГ филмови , контрасти и потрошен материјал за оделение за радиологија.

32-77/2/2016

Медицински средства

32-83/2/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-77/2/2016

Медицински средства

32-43/12/2016

РТГ филмови , контрасти и потрошен материјал за оделение за радиологија.

32-43/12/2016

РТГ филмови , контрасти и потрошен материјал за оделение за радиологија.

32-77/2/2016

Медицински средства

32-84/2/2016

Поправка и сервисирање на рентген апаратите производ на Siemens, тип Multix Fusion Digital

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-77/2/2016

Медицински средства

32-77/2/2016

Медицински средства

32-77/2/2016

Медицински средства

32-77/2/2016

Медицински средства

32-57/4/2016

Медицински средства – Завоен материјал и материјали од пластика и гума

32-51/8/2016

Постелнина и облека за операциони сали

32-55/10/2016

Медицински средства – реагенси за BCS XP, Chronolog 700-2, BN ProSpec system, Clinitek Atlas, Advia 2120 l, Dimension RXL, Medonic M20, Rida qLine Allergy Sistem, Rapid point 405, Advia Centarus XP

32-41/8/2016

Медицински средства

32-42/16/2016

Ендопротези за колк и колено

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-42/16/2016

Ендопротези за колк и колено

32-70/2/2016

Услуги за вршење на превоз на пациенти на хемодијализа

32-42/16/2016

Ендопротези за колк и колено

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-40/8/2016

Mедицински потрошен материјал.

32-26/8/2016

Филтри за клима комори и вентилациони системи .

32-23/16/2016

Напреден интегриран систем за безбедност и заштита со вклучени автоматски дојави, централизирани контроли и управувања за јавна здравствена установа

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-50/6/2016

Набавка, испорака и комплетна инсталација на канцелариски мебел и опрема

32-134/12/2016

Оперативен микроскоп за неврохирургија и надградба на “ANSPACH” систем со елементи за отварање на череп

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-41/8/2016

Медицински средства

32-16/12/2016

Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-41/8/2016

Медицински средства

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-136/10/2016

Болнички кревети за интензивна нега

32-41/8/2016

Медицински средства

32-21/12/2016

Раствори за инфузија

32-39/8/2016

Остеосинтетски потрошен материјал

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-16/12/2016

Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-16/12/2016

Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-21/12/2016

Раствори за инфузија

32-27/6/2016

Инструменти за очна хирургија

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-24/2/2016

Одржување и изведба на водоводни и канализациони мрежи

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-20/12/2016

Лекови

32-21/12/2016

Раствори за инфузија

32-21/12/2016

Раствори за инфузија

32-16/12/2016

Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-16/12/2016

Потрошен материјал за интервентна радиологија и кардиологија

32-27/6/2016

Инструменти за очна хирургија

32-27/6/2016

Инструменти за очна хирургија

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-20/12/2016

Лекови

32-31/8/2016

Машина за миење садови на пареа – тунелска

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-32/4/2016

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

32-20/12/2016

Лекови

32-15/8/2016

Стентови за интервентна Радиологија и Кардиологија

32-15/8/2016

Стентови за интервентна Радиологија и Кардиологија

32-15/8/2016

Стентови за интервентна Радиологија и Кардиологија

32-15/8/2016

Стентови за интервентна Радиологија и Кардиологија

32-5/6/2016

Респираторен апарат за интензивна нега

32-19/10/2016

Хируршки мрежи

32-17/8/2016

ГЕЛ КАРТИЦИ , РЕАГЕНСИ И ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ SWING

32-134/12/2016

Оперативен микроскоп за неврохирургија и надградба на “ANSPACH” систем со елементи за отварање на череп

32-14/12/2016

Медицински и технички гасови

32-46/2/2016

Одржување и сервисирање на системи за видео надзор со контрола на пристап, евиденција на работно време и детекција и дојава на пожар

32-18/10/2016

Набавка, испорака и комплетна инсталација на персонални компјутери

32-8/12/2016

Лекови

32-9/2/2016

Услуги за поправка, одржување, сервисирање и месечно паушално одржување на лифтовски постројки

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-33/2016

Услуги на мобилна телефонија

32-8/12/2016

Лекови

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-38/2/2016

Услуги за печатење на материјали

32-8/12/2016

Лекови

32-2/10/2016

Дезинфициенси

32-8/12/2016

Лекови

32-8/12/2016

Лекови

32-8/12/2016

Лекови

32-8/12/2016

Лекови

32-2/2016

Услуги за оптимизација на уреди за печатење/копирање

32-115/20/2016

Остеосинтетски потрошен материјал

32-115/20/2016

Остеосинтетски потрошен материјал

32-8/12/2016

Лекови

32-8/12/2016

Лекови

32-8/12/2016

Лекови

32-10/2/2016

Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување

32-1/10/2016

Медицински потрошен материјал за ЕРЦП

32-120/6/2016

Микротом и фибероптички ларингоскопски сет

32-6/2/2016

Изведба на завршни работи

32-132/10/2016

Интраокуларни леќи за фако метода

32-120/6/2016

Микротом и фибероптички ларингоскопски сет

32-12/6/2016

Затворен систем за земање на крв

32-07/4/2016

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетскиот блок

32-07/4/2016

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетскиот блок

32-07/4/2016

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетскиот блок

32-11/2/2016

Услуги за печатење на материјали

32-133/12/2016

Набавка, монтажа и калибрација на ренгенска цевка за Компјутерски томограф GE BrightSpeed Elite или еквивалент

32-90/8/2015

Потрошен материјал за интервентна кардиологија

32-135/2/2015

Медицински потрошен материјал

32-135/2/2015

Медицински потрошен материјал

32-135/2/2015

Медицински потрошен материјал

32-135/2/2015

Медицински потрошен материјал

32-118/4/2015

Млеко и млечни производи

32-47/16/2015

Медицински потрошен материјал

32-131/2/2015

УСЛУГИ ЗА ГОДИШНО ОДРЖУВАЊЕ , СЕРВИСИРАЊЕ и ПОПРАВКА НА КЛИМА КОМОРИ

32-128/2/2015

Поправка на рентген апаратите Siemens Multix Fusion

32-117/8/2015

Прехранбени производи

32-117/8/2015

Прехранбени производи

32-124/10/2017

Апарати и опрема за ОРЛ, Неврологија и Пулмологија

32-124/10/2017

Апарати и опрема за ОРЛ, Неврологија и Пулмологија

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-139/6/2017

Облека за медицински персонал

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)

32-127/8/2016

Медицински средства – потрошен материјал (катетри, сонди, тубуси)