СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ 2017

33-79/8/2017

Mедицински средствареагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-104/2/2017

Лекови

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-113/6/2017

Природен гас

33-108/6/2017

Снабдување со електрична енергија

33-71/12/2017

Остеосинтетски потрошен материјал

33-123/2/2017

Mашина за сушење алишта

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-104/2/2017

Лекови

33-101/8/2017

Mлеко и млечни производи

33-79/8/2017

Mедицински средствареагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

Mедицински средствареагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-63/2/2017

Услуги за осигурување

33-59/6/2017

  Kломпи за медицински и хируршки персонал

33-61/6/2017

  Kасети со филтри и корпи за стерилизација

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија
33-36/10/2017     Лекови

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема
33-50/4/2017     Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-36/10/2017

    Лекови

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-55/6/2017

    Стентови за интервентна кардиолгија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

    Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-55/6/2017

    Стентови за интервентна кардиолгија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-59/6/2017

    Kломпи за медицински и хируршки персонал

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

    Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-55/6/2017

    Стентови за интервентна кардиолгија

33-36/10/2017

    Лекови

33-36/10/2017

    Лекови

33-62/6/2017

    Болничка постелнина и работна облека за медицински персонал

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-36/10/2017

    Лекови

33-11/10/2017

    Лекови

33-36/10/2017

    Лекови

33-54/6/2017

  Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

    Стентови за интервентна радиологија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

    Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-62/6/2017

    Болничка постелнина и работна облека за медицински персонал

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-37/12/2017

    Ендопротези за колк и колено

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-37/12/2017

    Ендопротези за колк и колено

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-55/6/2017

    Стентови за интервентна кардиолгија

33-50/4/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-30/11/2017

    Интегриран систем за мерење на проточна резерва и интра коронарна визуелизација при перкутани коронарни интервенции и еднокоморен привремен пејсмејкер.и еднокоморен привремен пејсмејкер

33-80/2/2017

    Услуги за вршење на превоз на пациенти на хемодијализа

32-85/11/2016

    Набавка и монтажа на опрема за централна стерилизација

33-30/11/2017

    Интегриран систем за мерење на проточна резерва и интра коронарна визуелизација при перкутани коронарни интервенции и еднокоморен привремен пејсмејкер.и еднокоморен привремен пејсмејкер

33-74/6/2017

    Медицински средства – реагенси и потрошен материјал за модулот за одредување на електролити за Dimension RxL Max или еквивалент и потрошен материјал за коагулометар Xprecia Stride или еквивалент

33-37/12/2017

    Ендопротези за колк и колено

33-75/4/2017

    Медицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT c4000 или еквивалент

33-57/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-57/10/2017

   Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија

33-94/2/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-94/2/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-94/2/2017

   Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-70/4/2017

    Медицински средства – алергени за одделение за пулмологија и дерматовенерологија

33-57/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-70/4/2017

    Медицински средства – алергени за одделение за пулмологија и дерматовенерологија

33-56/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна радиологија

33-94/2/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-57/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија

33-57/10/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија

33-94/2/2017

    Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-48/8/2017

    Машини за рибање и чистење и колички за транспорт

33-48/8/2017

    Машини за рибање и чистење и колички за транспорт

33-48/8/2017

    Машини за рибање и чистење и колички за транспорт

33-60/8/2017

    Набавка и инсталација на систем за резервно напојување со електрична енергија

33-51/8/2017

    Хируршки мрежи

33-92/6/2017

    Kонтрастни средства за РТГ

33-92/6/2017

    Kонтрастни средства за РТГ

33-48/8/2017

    Машини за рибање и чистење и колички за транспорт

33-88/4/2017

    Тоалетна хартија, хартија за бришење раце и салфетки

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-49/10/2017

    Медицински и технички гасови

33-92/6/2017

    Kонтрастни средства за РТГ

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-91/6/2017

    РТГ филмови и мед.потрошен материјал за РТГ

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-91/6/2017

    РТГ филмови и мед.потрошен материјал за РТГ

33-76/8/2017

    Медицински средства – реагенси за апарат Immulite 2000xpi

33-53/10/2017

  Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-99/6/2017

    Леб, бели пецива и колачи свежи

33-114/2/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија.

33-102/4/2017

    Свежо овошје и зеленчук

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-101/8/2017

    Mлеко и млечни производи

33-114/2/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија.

33-91/6/2017

    РТГ филмови и мед.потрошен материјал за РТГ

33-109/2/2017

    Услуги за собирање и транспорт на медицински отпад

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-53/10/2017

    Медицински средства – медицински потрошен материјал

33-114/2/2017

    Потрошен матерјал за интервентна кардиолгија.

33-101/8/2017

    Mлеко и млечни производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-100/6/2017

    Месо и сувомеснати производи

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-104/2/2017

    Лекови

33-120/4/2017

    Медицински средства за лигаментопластика за колена, рамо и скочен зглоб

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-104/2/2017

    Лекови

33-104/2/2017

    Лекови

33-116/4/2017

    Mедицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT i1000 или еквивалент

33-100/6/2017

    Месо и сувомеснати производи

33-103/8/2017

    Прехранбени производи

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-100/6/2017

    Месо и сувомеснати производи

33-101/8/2017

    Mлеко и млечни производи

33-125/2/2017

    Kолачи свежи

33-71/12/2017

    Остеосинтетски потрошен материјал

33-104/2/2017

    Лекови

33-71/12/2017

    Остеосинтетски потрошен материјал

33-123/2/2017

    Mашина за сушење алишта

33-119/2/2017

    МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-104/2/2017

    Лекови

33-101/8/2017

    Mлеко и млечни производи

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

    Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-63/2/2017

    Услуги за осигурување

33-119/2/2017

    МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-104/2/2017

     Лекови
33-62/6/2017

Болничка постелнина и работна облека за медицински персонал

33-50/4/2017

 Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-36/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

 Лекови

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-55/6/2017

Стентови за интервентна кардиолгија

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-55/6/2017

Стентови за интервентна кардиолгија

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-55/6/2017

Стентови за интервентна кардиолгија

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-59/6/2017

Kломпи за медицински и хируршки персонал

33-59/6/2017

Kломпи за медицински и хируршки персонал

33-61/6/2017

Kасети со филтри и корпи за стерилизација

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-36/10/2017

Лекови

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-32/10/2017

Медицински средства реагенси и потрошен материјал за ЦКЛ и ОТМ

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-54/6/2017

Стентови за интервентна радиологија

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-36/10/2017

Лекови

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-66/2/2017

Медицински средства – потрошен материјал за ЕРЦП

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-50/4/2017

Услуги за сервисирање на медицински апарати и опрема

33-55/6/2017

Стентови за интервентна кардиолгија

33-36/10/2017

Лекови

33-35/6/2017

Раствори за инфузија

33-35/6/2017

Раствори за инфузија

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-31/8/2017

Електрохируршки столб за монополарна и биполарна ресекција, термална фузија и ултразвучна литотрипсија

33-35/6/2017

Раствори за инфузија

33-35/6/2017

Раствори за инфузија

33-24/7/2017

Медицинска опрема

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

32-138/8/2017

Средства за перење алишта и миење садови

33-24/7/2017

Медицинска опрема

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-18/8/2017

Затворен систем за земање крв

33-38/4/2017

Медицински средства – реагенси за апарат ARCHITECT i1000 или еквивалент

33-11/10/2017

Лекови

33-46/2/2017

Услуги за чистење на канали за климатизација и вентилација со замена на филтри

33-11/10/2017

Лекови

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

32-139/6/2017

Облека за медицински персонал

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-26/2/2017

Одржување, сервисирање и поправка на лифтовски постројки од производителот ДАКА ЛИФТ

33-45/2/2017

Медицински средства – потрошен материјал

33-45/2/2017

Медицински средства – потрошен материјал

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-11/10/2017

Лекови

33-40/2/2017

Одржување и изведба на водоводни и канализациони инсталации

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-27/6/2017

Средства за дезинфекција

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-29/2/2017

Mедицински средства – Реагенси, хемикалии и лабoраториски прибор.

33-41/2/2017

Услуги за поправка и инсталирање на компресори

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-39/2/2017

Услуги за печатење на материјали

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-28/4/2017

Медицински средства реагенси за апарат SWING или еквивалент и реагенси за скрининг на антитела

33-14/10/2017

Медицински прибор, завоен материјал и мат.од пласика и гума

33-6/2/2017

Услуги за обезбедување на болницата

  33-8/2/2017

Услуги за тековно одржување на хигиена во болницата

  33-3/2/2017

Услуги за поправка, одржување, сервисирање и месечно паушално одржување на лифтовски постројки

  33-15/2/2017

Услуги за сервисирање и одржување на системи за омекнување и третман на вода

  33-4/2/2017

Санација на подни облоги од ПВЦ

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-104/2/2017

Лекови

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-113/6/2017

Природен гас

33-108/6/2017

Снабдување со електрична енергија

33-71/12/2017

Остеосинтетски потрошен материјал

33-123/2/2017

Mашина за сушење алишта

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-104/2/2017

Лекови

33-101/8/2017

Mлеко и млечни производи

33-79/8/2017

Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-63/2/2017

Услуги за осигурување

33-79/8/2017

Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-104/2/2017

Лекови

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-93/10/2017

Дијализери и потрошен медицински материјал за хемодијализа

33-110/6/2017

Хируршки конци

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-127/2/2017

Годишно одржување и сервисирање на термоенергетски блок и хидрофорска подстаница

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-113/6/2017

Природен гас

33-108/6/2017

Снабдување со електрична енергија

33-71/12/2017

Остеосинтетски потрошен материјал

33-123/2/2017

Mашина за сушење алишта

33-119/2/2017

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА АЛЕРГЕНИ 2 ЗА ОДЕЛЕНИЕТО ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

33-104/2/2017

Лекови

33-101/8/2017

Mлеко и млечни производи

33-79/8/2017

Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-79/8/2017

Mедицински средства – реагенси, хемикалии, и лабораториски прибор

33-63/2/2017

Услуги за осигурување